!menu!
木工等级:2

所需材料:

最高级木柴 x6
结实的绳子 x1
铁钉 x10
普通皮革 x1

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*