!menu!
苏格兰高地长弓🛆纠错
木工等级:1

所需材料:

最高级木柴 x10
发光并且结实的绳子 x5
铁钉 x10
最高档皮革 x1

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*