!menu!
巴菲斯泊尔狩猎者战靴(女款)🛆纠错
希尔文工学等级:7

所需材料:

平板靴 x1
希尔文合金 x4
黑龙之血 x1
龙的骨头 x3
龙鳞 x3

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*