!menu!
巨型贵族手套(女式)🛆纠错
希尔文工学等级:7

所需材料:

金属手套 x1
希尔文合金 x10
斗志满满金属碎片 x5
古代野兽皮 x3
绝对零度冷却剂 x2

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*